Povezave - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Povezave

http://www.ecoes-a.ro

http://www.arhem.si/pdfs/toplotne%20izgube%20skozi%20ovoj%20stavbe%20-%20ARHEM%20doo.pdf

http://www.arhem.si/?p=1013

http://164.8.13.140/projekti/energetika%2005/objekti_za_pretvarjanje_merjenje_in_obnovljivi_viri_energije.html

http://164.8.13.140/projekti/energetika%2005/varcno_koriscenje_energije.html

http://www.energetika.net/portal/index.html?ctrl:id=page.default.counsel&ctrl:type=render&ec%3Adet=27555&en%3Aref=rel

http://www.solarna-tehnologija.si/fotovoltaika

http://www.solarna-tehnologija.si/soncna-energija

http://www.pasivnagradnja.si/pasivna_nizkoenergijska_gradnja_isorast.shtml

http://varcevanje-energije.si/aktualno/nacrtovanje-pasivnih-his-4.html

http://www.aure.gov.si/eknjiznica/V8-zasteklitev.pdf

http://www.teambuilding.co.uk/theory_x_theory_y.html

http://www.teambuilding.co.uk/Forming_Storming_Norming_Performing.html

http://www.wildernessawareness.org/PDFs/Laliberte_Didactic_Approach.pdf

http://www.solinstitut.com/content.php?section=strokovni_prispevki&page=85

http://sgr.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/5/555

http://hum.sagepub.com

http://www.environmental-expert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=28058&codi=38894&idproducttype=8&level=0

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_si_en.pdf

http://www.environmental-expert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=28058&codi=38894&idproducttype=8&level=0

http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?ID=1917

http://tehnika.fnm.uni-mb.si

http://www.gi-zrmk.si

http://varcevanje-energije.si/

http://www.solarna-tehnologija.si/

Ministrstvo za gospodarstvo - Ministry of the Economy: http://www.mg.gov.si/en/

Ministrstvo za okolje in prostor - Ministry of the Environment and Spatial Planning: http://www.mop.gov.si/en/

Center za poklicno izobraževanje - Centre for Vocational Education: http://www.cpi.si/en/

Gradbena fakulteta Univerze v Ljubljani (2008): http://www2.fgg.uni*lj.si/index.php?page=static&item=60

Fakulteta za arhitekturo - Faculty of Architecture: http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=1721

Državni izobraževalni inštitut - National Education Institute: http://www.zrss.si/default_ang.asp

Inštitut Jožef Štefan, oddelek za energetsko učinkovitost - Institute Joseph Stefan, department for Energy Efficiency: http://www.rcp.ijs.si/ceu/node/12

Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru (2008): http://kamen.uni-mb.si/

Energetska svetovalna pisarna v Ljubljani (2008): http://www.ljubljana.si/si/mescani/energetsko_svetovalna_pisarna/default.html

Optima Glavica (2008): http://www.optima-hisa.si

Arhem (2008): http://www.pasivnagradnja.si/

Telmos (2008): http://www.telmos.si/podjetje.php

Ministrstvo za šolstvo in šport - Ministry of Education and Sport: http://www.mss.gov.si

Ministrstvo za šolstvo in šport – izobraževanje odraslih - Ministry of Education and Sport - Adult Education: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_odraslih

Državni izpitni center – RIC: http://www.ric.si

Adragoški center R Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education: http://www.acs.si

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Ministry of Labour, Family and Social Affairs: http://www.mddsz.gov.si

Gospodarska zbornica Slovenije - Chamber of Commerce Of Slovenia: http://www.gzs.si

Zavod RS za zaposlovanje - Employment Services of Slovenia: http://www.ess.gov.si

Obrtno - Podjetniška Zbornica Slovenije Chamber of Craft and Small Business of Slovenia: http://www.ozs.si/eng/prispevek.asp?IDpm=19

Združenje Delodajalcev Obrti in Podjetnikov Slovenije - Association of Employers in Craft and Small Business of Slovenia (AECSS): http://www.zdops.si/Kdo_smo-p162

Agencija RS za regionalni Razvoj - Agency of Slovenia for Regional development: http://www.futuraddb.si/si/projekti/1137/

Agencija za učinkovito rabo energije in obnovljive vire: http://www.aure.si/

Fokus - društvo za sonaraven razvoj - Focus - Association for Sustainable Development: http://www.focus.si/index.php?node=61

Plan B - za Slovenijo - Plan B - for Slovenia: http://www.planbzaslovenijo.si/sl/planb/prednostne_naloge/prehod_na_druzbo_z_nizkimi_izpusti_toplogrednih_
plinov/trajnostna_energetska_politika/ucinkovita_raba_elektrine_energije

Obnovljivi viri in učinkovita raba energije - Renewable sources and effective use of energy: http://www.energije.si/

Zavod za gradbeništvo Slovenije - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute: http://www.zag.si/si/index.php

Fakulteta za Gradbeništvo, Maribor - Faculty of Civil Engineering, Maribor: http://www.fg.uni-mb.si/podrocje.aspx?langID=1033

Fakulteta za Gradbeništvo in Geodezijo, Ljubljana - Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana: http://www2.fgg.uni-lj.si/index.php?page=static&item=367

ACADEMIA;Mednarodni Izobraževalni Center - ACADEMIA; International Education Centre: http://www.academia.si/

Izolacije KNAUF - KNAUF Insulation: http://www.knaufinsulation.si/?gclid=CLrpueHntJ4CFQUUzAodZkuEjw

Energetska svetovalna pisarna v Ljubljani - Energy Consultant office Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mescani/energetsko_svetovalna_pisarna/default.html

Srednja Gradbena, Geodetska in Ekonomska Šola Ljubljana - Secondary School of Civil Engineering, Land Surveying and Economics Ljubljana: http://www.sgges.si/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=341

Izobraževalno središče Geoss - Education Centre Geoss: http://www.ic-geoss.si/

Zavod IRC - INSITUTE Educational Development Centre: http://www.zavod-irc.si/

Izobraževalni center energetskega sistema - ICES, Educational Centre for Energy Sistem - ICES: http://www.ices.si/

Razvojno Izobraževalni Center Novo Mesto - Development Education Centre Novo Mesto:http://www.ric-nm.si/

Medpodjetniški Izobraževalni Center - Intra-company educational centre: http://mic.scv.si/

Center za poklicno usposabljanje - Centre for professional education and training: http://www.cpu.si/

Šolski Center Celje; Medpodjetniški Izobraževalni Center - School Centre Celje; Intra-company educational centre: http://www.vss-ce.com/io/gradbenistvo.htm

Informacijsko središče KORAK - Informational Centre Korak: http://www.korak.ws/novice/10-strokovno-sreanje-gradbenih-obrtnikov-in-podjetnikov

EURO ŠOLA Ljubljana - Euro School Ljubljana: http://www.eurosola.si/

DOBA, Zasebna višja strokovna šola Maribor - DOBA, Maribor: http://web.doba.si/

Edukacijski center EDC Kranj - Education Centre EDC Kranj:http://www.edckranj.com/

IZRAZ, Ljubljana, Zasebna višja strokovna šola: www.izraz.si

Izobraževalni zavod HERA - Educational Institute HERA:http://www.iz-hera.si/

Šolski center Ptuj - School Centre Ptuj: http://www.s-scptuj.mb.edus.si/

Svetovalec; Varčujem Energijo - Consultant; I am saving energy: http://varcevanje-energije.si/varcevanje-toplotne-energije/index.php

Gradbenik.EU - Building Contractor.EU:http://www.gradbenik.eu/

ENERGap; Energetska Agencija za Podravje - ENERGap; Energy Management Agency: http://www.energap.si/?viewPage=79

Ferol d.o.o., Učinkovita in okolju prijazna raba energije - Ferol l.t.d., Efficient and environmental-friendly use of energy: http://www.ferol.si/index.php?id=165

E.Revija ; Varčevanje Energije - E.Magazin; Energy Saving: http://www.erevija.com/clanki/38/Varcevanje-energije

SLO.NEP gradnja in montažne hiše (spletni portal) - SLO.NEP construction (web portal): http://gradnja.slonep.net/obnovljivi-viri/?medij=&arhiv=&month=&scope=&view=novice&direct=10495

Nepremičnine.si (Spletni portal) - Real-Estate.si (web portal): http://nepremicnine.si21.com/Nepremicninski_sejmi/GRADIMO_NARAVNO_NA_21._MEDNARODNEM_SEJMU_
GRADBENISTVA_IN_GRADBENIH_MATERIALOV_MEGRA.html

http://ec.europa.eu/news/environment/070309_1_sl.htm

http://ec.europa.eu/news/environment/080325_1_sl.htm

http://ec.europa.eu/news/environment/071203_1_sl.htm

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/55/index_sl.htm

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kjotski_protokol

http://www.cipra.org/sl/alpmedia/novosti/3657?set_language=sl

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/links_sl.htm

http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_sl.htm

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pasivna_hi%C5%A1a

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/news/news15_sl.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/051-53653-103-04-16-909-20090414STO53646-2009-13-04-2009/default_sl.htm

http://www.futurenergia.org/ww/sl/pub/futurenergia2007/library/chat2sup.htm

 

Za vsebino dosegljivo preko te povezave nismo odgovorni.