Produkt - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Produkt

Hovedmålene i dette overføringsprosjektet er

 • Å bidra til at det skjer en forbedring av energibalansen i nyoppførte og renoverte bygninger, ved å øke bevissthet om ENØK-tiltak blant fag- og yrkeslærere i Italia, Slovenia og Tyrkia, spesielt blant de lærerne som underviser i byggfag.
 • Å levere et kurs og kursinnhold som viser hvordan en kan bruke energisparende materiale og redusere energiforbruket i byggeindustrien.
 • Å forbedre kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen ved å tilby innovative metoder og kursinnhold, og ved å overføre "beste praksis".

Produkt

 • Modular pensum på italiensk, tyrkisk og slovensk som fokuserer på kompetanse innenfor energirådgivning, spesielt ved renovering av eksisterende bygningsmasse og varme- og isolasjonsrehabilitering. Pensumet skal reflektere de spesifikke logistiske og miljømessige forholdene i hver enkelt land, og skal også ta hensyn til lærekulturen og de nasjonale kravene som stilles til opplæringsaktørene i disse tre landene.

  it si tr summary it_engl.version summary si_engl. version summary tr_engl. version

 • "Didaktiske retningslinjer og anbefalinger" som viser hvordan undervisningsmateriellet kan innarbeides i eksisterende opplæringstilbud. Disse skal ta høyde for de spesifikke kravene og behovene til den enkelte bruker og skal også ta hensyn til de spesifikke læringskulturene og de nasjonale kravene til opplæringsaktørene i landene nevnt ovenfor.

  it si tr it_engl.version si_engl. version tr_engl. version

 • "Iverksettingskonsept" som viser hvordan en kan omsette undervisningsmateriellet i praksis, for eksempel ved å øke interessen blant utdanningsmyndigheter og utdanningsorganisasjoner.

  it si tr it_engl. full-version si_engl. full-version tr_engl. full-version

For further details on products please contact projekte(at)best.at.

Målgruppe

 • Instruktører og lærere som underviser byggfag og som ønsker å tilegne seg ekstra ferdigheter og kunnskap for å bli bedre i stand til å tilby generelle ENØK-råd.
 • Personer som ønsker å jobbe som "Europeiske rådgivere på området energi og bygningsmateriale". Disse vil bli tilbudt spesiell opplæring og vil få en grundig innføring i tematikken.
  Opplæringsinstitusjoner som ønsker å forbedre kvaliteten på eksisterende kurstilbud og/eller som vil tilby nye kurs basert på prosjektresultatet.
 • Arbeidsgivere i byggeindustrien som vil tjene på at det blir flere bedre kvalifiserte arbeidstakere.